เข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2558

ช่วงเดือนตุลาคม กับกิจกรรมเข้าค่าบพักแรม วันที่ 22-24 มีกิจกรรมที่สนุกและตื่นเต้นให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ของเรามากน้อยเพียงใด ไปดูกันได้เลยครับ  หรือ ติดตามได้ใน

05 0107 08

 

 

 

 

09

101112

 

 

 

 14 15 1606

 

 

 

02

03 04

13

 

 

 

 

วันสุนทรภู่

26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO)   ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน ด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกต่าง ๆ ทั่วโลก  ด้วยการประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก ในวาระครบรอบ  ๑๐๐ ปีขึ้นไป

11667354_1605260773058534_7968077174092598620_n 11667473_1605262216391723_1083397487098461772_n 11709401_1605262073058404_960852083054245785_n 11709704_1605260409725237_8788395633414742364_n

 

 

.

 

 

11403111_1605261506391794_309049625102523375_n 11027489_1605261766391768_1873942130430015451_n 11009111_1605261873058424_3202756028750318686_n 1510371_1605260763058535_7344588934619166523_n

เลือกตั้งประธานนักเรียน

16 มิถุยายน 2558 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมได้จัดกิจกรรมและขั้นตอนการเลือกตั้งตามกระบวนการการ เลือกตั้ง เพื่อให้นักเรียนในรู้ ขั้นตอน บทบาทและหน้าที่ของตนเอง เมื่อเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ซึ่งการเลือกตั้งก็เป็นไปอย่างเรียบร้อย ได้ประธานนักเรียนคนใหม่ที่มีจากการเลือกตั้งตามการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย

18028_1602652986652646_7096599730960655717_n 10346282_1602653143319297_1597762150487222008_n 10403048_1602652829985995_5896051585558395936_n 10422176_1602652906652654_5891869166800838612_n

 

 

 

————————————————————————————————————————————

11401277_1602652869985991_461267768532993284_n 11253231_1602653086652636_2101140383536509444_n 11040401_1602653236652621_283119558266912690_n 10983721_1602653033319308_7904610672090843244_n

 

 

 

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งพิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรงการไหว้ครูมีใช้ในหลายกิจกรรมเป็นการกล่าวระลึกถึงบุญคุณครู และขอความเป็นมงคล

1888690_1601452043439407_7016593288614146701_n 13806_1601452076772737_1249514645698370054_n 13356_1601450583439553_6109397919652586279_n 10009830_1601450353439576_834519132718879862_n

 

 

 

 

11401175_1601450053439606_5067431373052299582_n 10847895_1601451593439452_3742778370661183955_n 10686999_1601450720106206_2346873606884767259_n 10150690_1601451770106101_8347101233453340212_n

 

 

 

แจ้งการหยุดเรียน 16-19 ธค. 2557

cover

logo     ด้วยโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์การแข่งขันสภานักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โดยจังหวัดนนทบุรีเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งเป็นที่พักของผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการประเภทอื่น ตามนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการในการเร่งรัดการปฎิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ สร้างความตระหนักสำนึกคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น     เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึงขอหยุดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 16-19 ธนัวาคม 2557 โดยนักเรียนไม่ต้องเรียนชดเชยเนื่องจากโรงเรียนได้เปิดเรียนก่อนกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ 1 สัปดาห์ และในระหว่างหยุดเรียนขอให้ท่านผู้ปกครองช่วยกวดขันนักเรียนให้ทบทวนบทเรียนและอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค

ลูก น.พ. พิชิต 0,ร,มส,มผ

logo    ตามที่งานวัดผลประเมินผลกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบแก้ตัวให้นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ตามระเบียบงานวัดผลประเมินผลไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง แต่ยังพบว่านักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ในภาคเรียนที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลให้นักเรียนต้องเรียนซ้ำชั้น หรือจบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงจัดกิจกรรม “ลูก น.พ.  พิชิต 0,ร,มส,มผ” ในวัน อาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ หอประชุมราชาวดี โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

ในการนี้ทางโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมใคร่ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมและแก้ไขปัญหาร่วมกับนักเรียนในปกครองของท่าน โดยเป็นผู้ควบคุม ช่วยเหลือนักเรียนในการปฎิบัติภาระงานที่ครูประจำวิชามอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์และผ่านเกณฑ์ตามกำหนด

หากผู้ปกครองและนักเรียนที่มิผลการเรียน ติด 0,ร.,มส.,มผ.ไม่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบซ่อมวิชาละ 200 บาทในครั้งต่อไป และถ้าผู้ปกครองและนักเรียนยังไม่มาร่วมกิจกรรมอีกครั้ง นักเรียนในความปกครองของท่านจะต้องซ้ำชั้น หรือจบหลักสูตรไม่พร้อมรุ่มตามระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน และตามตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับทางโรงเรียนในวันมอบตัวต่อไป